Общи условия

Този уеб сайт, наречен онлайн магазин се администрира от фирма Флора Цвет 97 Еоод със седалище и адрес на управление с. Строево ул. Войнишка слава 11, регистрирана в Търговския Регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 207212424, тел: +359895718442, email: flogift@abv.bg